Policy för hantering av registerutdrag ur belastningsregistret

Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Österlens Ridklubb i februari 2014. Riktlinjerna har uppdaterats 2019-09-16.

Inledning

Enligt gällande lagstiftning, lag (1998:620) om belastningsregister och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, skall föreningar som bedriver idrottsverksamhet ha regler för hur föreningen kontrollerar och hanterar registerutdrag.

Lagarna innebär att den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom föreningens verksamhet ska lämna ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år).

Vilka omfattas av kontrollen

Styrelsen för ridklubben har fastställt att personer i följande befattningar och uppdrag skall lämna ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, åldersgräns för uppvisande av registerutdrag är 15 år:

  • Styrelseledamöter (ordförande, ledamöter och suppleanter)
  • Verksamhetschef
  • Anställda (stallpersonal, ridlärare, voltigelärare, teorilärare)
  • Praktikanter

Kontroll av registerutdrag

En kontroll av ett registerutdrag ska inte få dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Ansvarig för kontrollen är verksamhetschefen. För att underlätta kontrollen har ridklubben tagit fram en lathund för dokumentation av kontrollen.

Verksamhetschefen ska, årligen, kontrollera att inlämnade uppgifter är aktuella.

Vartannat år bör samtliga som omfattas av kontrollen lämna in aktuella registerutdrag.

Förebyggande arbete

Styrelsen har beslutat att arbeta förebyggande mot alla typer av kränkande behandlingar och verka för att barn och ungdomar i ridklubben ska känna sig trygga i verksamheten. Det är av största vikt att alla barn och ungdomar känner att de kan får ett bra stöd på ett individuellt plan för att de ska kunna utvecklas och prestera inom ridsporten och klubbens verksamhet. Läs mer i Medlemspolicyn.

Borrby 2016-09-16
Styrelsen för Österlens Ridklubb