Medlemspolicy

Inledning

Denna policy gäller Österlens Ridklubb och Österlens Ridklubbs Stödförening.

Österlens Ridklubb är en ideell förening som bildades 1969. Föreningens verksamhet bygger på ett stort ideellt engagemang från våra medlemmar, styrelse och ledare. Klubben är ekonomiskt beroende av rid- och medlemsavgifter, tävlingsintäkter, statliga- och kommunala bidrag. Klubben har också ett stort antal sponsorer bl. a Simrishamns kommun och privata företag inom vårt verksamhetsområde.

Många av de aktiviteter som t ex tävlingar, deltagande i olika lagtävlingar och andra arrangemang som ridklubben anordnar bygger till stor del på ideellt engagemang. Klubben är också, genom styrelsen, arbetsgivare till våra anställda som ansvarar för den dagliga driften av ridskolan.

Denna policy omfattar alla medlemmar i Österlens Ridklubb oavsett om du är anställd, ridskoleelev, privatryttare eller tävlingsryttare och gäller vid sidan av klubbens övriga styrdokument. Policyn är gällande även utanför ridklubbens anläggning.

Syfte

Denna policy har arbetats fram för att vara en vägledning för hur vi medlemmar bör behandla varandra, hästarna och vår anläggning.
Policyn grundar sig på Österlens Ridklubbs värdegrund och följer Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor.

Värdegrund

 • Öppenhet, kamratskap och demokrati
 • Glädje, sammanhållning och gemenskap
 • God och säker hästhållning
 • Hög kvalitet på utbildning och hästar
 • Sund ekonomi

Skyldigheter som medlem

Att vara medlem i Österlens Ridklubb innebär att du vill bidra till bästa möjliga kamratskap och trivsel och att du delar värderingar som innebär nolltolerans mot dåligt uppförande i alla sammanhang och att du sätter hästens välbefinnande högt.

Ridklubben har i många sammanhang sett en tydlig koppling mellan gott kamratskap och trivsel på vår anläggning och ute på tävlingsplatser med goda resultat oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare.

Att känna att man utvecklas som hästmänniska och ryttare oavsett på vilken nivå man rider, tävlar, sköter om eller umgås med hästar på är mycket viktigt för ridklubben. På så sätt skapar man en positiv och öppen miljö där alla kan känna sig välkomna.

Vår vision är att alla våra medlemmar har sitt hjärta med och uppträder korrekt när man är i stallet i Borrby, är ute och tävlar för klubben eller representerar klubben i andra sammanhang.

Hur vi bör behandla varandra

 • Eftersträva och uppmuntra ett kamratligt och positivt sätt gentemot alla medlemmar på vår anläggning och ute på tävlingsbanorna
 • Ta avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbning även på sociala medier (bloggar, Facebook, Instagram mm) via sms och messenger
 • Tänk på att du i mångas ögon ses som en representant för ridklubben t ex vid tävlingar och då du skriver inlägg på sociala medier
 • Om något känns fel, ta ditt ansvar och prata om problemet med någon vuxen person som du har förtroende för, någon styrelseledamot eller annan medlem
 • Se till att hålla alla om ryggen och sätt rid- och tävlingsglädjen i första rummet
 • Se till att ge alla våra tävlanden, oavsett nivå och gren, uppmuntran och stöd
 • Värna om öppenhet och god stämning alla sammanhang, ett ”hej” och ett leende betyder mycket!
 • Värna om att alla medlemmar på bästa sätt representerar klubbens varumärke när de vistas på anläggningen eller på andra platser
 • Arbeta för att alla i ett tävlingslag med gott kamratskap och öppet hjärta ska föra sitt lag framåt på bästa sätt

Hur vi bör behandla våra hästar och andra djur

 • Behandla våra hästar väl och med kärlek
 • Säg till om du ser att någon av våra hästar mår dåligt
 • Säg till om du ser att någon behandlar våra hästar på ett dåligt sätt
 • Tänk på att uppföra dig på ett säkert sätt när du rider i ridhuset eller i paddocken – respektera ridhusreglerna
 • Ridning och användande av mobiltelefon är inte lämpligt
 • Tänk på att hantera våra hästar på säkert sätt i stallet och på anläggningen,

Hur vi bör behandla vår anläggning

 • Ta ansvar för en god arbetsmiljö genom att följa rutiner och riktlinjer som finns på anläggningen
 • Tänk på att vara varsam med våra resurser. Det vi inte slösar kan vi i stället satsa på annat som klubben behöver
 • Ta väl hand om både din egen och ridklubbens gemensamma utrustning. Tänk på att hästarnas utrustning ska vara i toppskick och att du ansvarar för att rengöra den efter ridning – tänk på den som kommer efter dig
 • Säg till om något är trasigt eller behöver åtgärdas
 • Säg till om du upptäcker faror för djur eller människor
 • Tänk på att vi alla ansvarar för att det ser snyggt ut på anläggningen

Ridklubbens skyldigheter

Österlens Ridklubb är skyldig att aktivt arbeta för att motverka mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Det är viktigt att våra anställda har kunskaper om att upptäcka mobbning tidigt för att klubben ska kunna agera snabbt så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Medlemspolicyn ska vara känd av medlemmar, personal, ledare och styrelse.

Policyn ska finnas tillgänglig på klubben hemsida och anslagstavlor på anläggningen. Policyn samt klubbens värderingar ska gås igenom och diskuteras med våra barn- och ungdomar och övriga medlemmar 1-2 gånger per år i samband med teoriundervisning. Utöver det ska alla nya medlemmar få policyn i samband med att medlemsavgiften har betalats.

Ansvar och uppföljning

Ansvaret för att dessa regler följs är alla som är aktiva inom klubben. Personal, ledare och andra funktionärer bör tänka igenom sitt ansvar genom att vara en god förebild för våra barn- och ungdomar. Styrelse, anställda och ledare är ansvariga för att policyn kommuniceras till medlemmar och andra samt att den följs upp. Styrelsen ansvarar för att uppdatera policyn årligen.

Om medlemspolicyn eller stadgarna inte följs

Vid konflikter eller om medlemspolicyn inte följs, ska det tas upp med berörd person. I första hand är det verksamhetschefen i samråd med ordförande som ska kontaktas och ansvara för ett enskilt samtal med personen och dennes föräldrar. Klubben försöker så långt det är möjligt att lösa uppkomna problem eller konflikter genom samtal och med respekt för de som berörs. Om konflikten/problemet inte kan lösas, kan styrelsen, som en sista utväg besluta om att utesluta medlemmar. Se utdrag ur klubbens stadgar:

”Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.”

Kontaktpersoner

De personer som man kan vända sig till vid frågor kring medlemspolicyn eller om problem uppstår är verksamhetschef, ridlärare och representanter från styrelsen.

Borrby 2019-09-16
Styrelsen för Österlens Ridklubb