Alkohol och drogpolicy

Inledning

Denna policy gäller Österlens Ridklubb och Österlens Ridklubbs Stödförening.

Österlens Ridklubbs verksamhet är uppbyggd på ideell bas. Klubben arbetar för gemenskap och kamratskap. För klubben är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas på ett tryggt sätt i sin idrott och kamratskap. Hur vi vuxna, anställda, ledare och funktionärer agerar mot våra barn, ungdomar och övriga medlemmar är viktigt i denna utveckling. Ett led i det arbetet är att ha en alkohol- och drogpolicy där de gemensamma reglerna fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar. Begreppet ”droger” används i policyn som en sammanfattande benämning på tobak, snus, e-cigaretter, narkotika, narkotika klassade läkemedel, anabola steroider, alkohol, samt lösningsmedel som används i berusningssyfte.

Syfte

Österlens Ridklubb vill verka för ett sunt liv och sprida kunskap om de positiva samband som finns mellan kost, motion och drogfrihet. Österlens Ridklubb ska vara en trygg och säker miljö för alla som vistas där, vuxna, barn och ungdomar. Med vår alkohol- och drogpolicy tar vi ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande som t ex användandet av droger. Vi vill därför sprida kunskap om alkohol och drogers negativa påverkan på människan och deras skadliga inverkan på prestation.

Föreningens alkohol- och drogpolicy ska vara känd av medlemmar, personal, ledare och styrelse.

Förebyggande arbete mot alkohol- och droger

Policyn ska finnas tillgänglig på klubben hemsida och anslagstavlor på anläggningen. Policyn samt klubbens värderingar ska gås igenom och diskuteras med våra barn- och ungdomar och övriga medlemmar 1-2 gånger per år i samband med teoriundervisning. Utöver det ska alla nya medlemmar få policyn i samband med att medlemsavgiften har betalats.

Ansvar och uppföljning

Ansvaret för att dessa regler följs är alla som är aktiva inom klubben. Personal, ledare och andra funktionärer bör tänka igenom sitt ansvar genom att vara en god förebild för våra barn- och ungdomar. Alkohol och droger får inte användas under resor, läger, träningar, tävlingar eller andra aktiviteter som klubben anordnar. Styrelse, anställda och ledare är ansvariga för att policyn kommuniceras till medlemmar och andra samt att den följs upp. Styrelsen ansvarar för att uppdatera policyn årligen.

Österlens Ridklubb har utsett ett policyombud som har till uppgift att informera om denna policy samt fungera som kontaktperson i de fall som problem med efterlevnad av policyn skulle uppstå.

Österlens Ridklubb har utsett verksamhetschefen till policyombud och att i samråd med ordförande i föreningen hantera eventuella problem som kan uppstå.

Om klubbens företrädare upptäcker att dessa regler ej åtföljs eller om någon uppvisar symptom på missbruksproblem skall personen och/eller dennes föräldrar kontaktas av policyombudet för ett enskilt samtal om vidare åtgärder.

Policy mot tobak

Österlens Ridklubb är en rökfri förening därför är rökning på anläggningen endast tillåten på av föreningen anvisad plats.

Mot bakgrund av, att det enligt svensk lag inte är tillåtet för barn- och ungdomar under 18 år att köpa tobak i butik, tillåter inte klubben att våra barn- och ungdomar eller ledare och funktionärer brukar tobak under träning, tävling eller annan verksamhet eller aktivitet som anordnas av Österlens Ridklubb.

Policy mot alkohol

Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år inte köpa alkohol i butik. För köp av alkohol på restaurang eller lokaler med serveringstillstånd gäller en åldersgräns på 18 år. Mot bakgrund av det har klubben beslutat att all form av alkohol inte får drickas på anläggningen eller i samband med träningar, läger tävlingar eller andra aktiviteter som anordnas i klubbens regi på annan plats.

Vi accepterar inte att medlemmar, ledare eller andra är alkoholpåverkade på klubbens anläggning eller vid arrangemang som anordnas i klubbens regi på annan plats.

Policy mot narkotika och dopningspreparat

All hantering och bruk av narkotika och dopningspreparat är förbjudet i svensk lag och i idrottsliga regler. Det är därför helt förbjudet att hantera och nyttja narkotika och dopningspreparat på klubbens anläggning eller vid alla typer av aktiviteter som anordnas av klubben på annan plats.

Skulle hantering och bruk av narkotika och dopningspreparat upptäckas kommer det ovillkorligen att polisanmälas. Ansvarig för sådan anmälan är klubbens styrelse. Ett enskilt samtal kommer också att hållas med den person som anmälan avser. Gäller det barn eller ungdom kommer kontakt och samtal att tas med förälder och sociala myndigheter.

Om en anmälan görs mot en anställd, ledare eller styrelseledamot skall särskilt samtal hållas med den det avser. Polisanmälan skall alltid göras.

Borrby 2019-09-16
Styrelsen för Österlens Ridklubb